Open Kaart

co-creatie van de leefomgeving

"Open Kaart geeft samen met
bewoners en gebruikers vorm aan
ruimtelijke verandering"
Wie we zijn

Wie we zijn:

Open Kaart is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en communicatie. We werken in co-creatie met bewoners, gemeenten en andere partijen. Open Kaart zet ontwerp in om te creëren en te verbinden. Ons vakmanschap ondersteunt uw ideeën over wonen, gebruik, schoonheid en duurzaamheid.

We zijn een team van bezielde ontwerpers die zich graag inzetten voor een vitale leefomgeving die mensen inspireert en in staat stelt om er samen verantwoordelijkheid voor te dragen.

Pieter Graaff
Pieter Graaff
| architect

Bouwen en verbouwen is als sleutelen aan de omgeving. Je gaat een dialoog aan met het bestaande en hebt daarbij te maken met zowel een fysieke als sociale context. Daarom is het belangrijk dat iedereen die zich betrokken voelt bij zijn of haar leefomgeving aan dat proces kan deelnemen.

Jurrian Arnold
Jurrian Arnold
| stedenbouwkundige

Ik betrek het liefst zoveel mogelijk mensen bij een ontwerp. Op zoek naar verrassende creatieve oplossingen die op alle schaalniveaus aansluiten bij de beleving van mensen. Meerwaarde halen uit een ontwerpproces, daar gaat het om.

Hanneke Stenfert
Hanneke Stenfert
| ontwerper

Met verhalen over hoe mensen graag wonen, werken en leven ga ik graag aan de slag. Bijvoorbeeld met bewoners die zelf opdrachtgever zijn. Begrip van het alledaagse leven en de achterliggende waarden zie ik als essentiële ingrediënten van een duurzame en vitale leefomgeving.

Wessel Jonker
Wessel Jonker
| architect

Ontwerpen vraagt creativiteit en inlevingsvermogen. Kijken door de bril van de opdrachtgever én oog hebben voor de wensen van huidige en toekomstige gebruikers. Geen luchtkastelen, maar gebouwen die mensen op het lijf geschreven zijn en inspireren in hun dagelijks leven.

Wat wE doen
Met dank aan Valentina, Kim, Kelly en Niek (studenten Inholland)

Wat we doen

Open Kaart is gespecialiseerd in ontwerpopgaven waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. Ons uitgangspunt is de behoefte van bewoners en gebruikers om verantwoordelijkheid te nemen in het proces. Ontzorgen waar nodig, en ruimte geven waar mogelijk. We zetten ontwerp in als middel om te komen tot een resultaat waarin iedereen zich herkent en erdoor geïnspireerd raakt.

Wilt u een eigen huis (ver)bouwen samen met een groep mensen?

 We helpen u met het formuleren van de juiste uitgangspunten, het ontwikkelen van een visie en het ontwerp van uw woning. Daarin worden u en andere deelnemers nauw betrokken.

Help, bewoners hebben een idee! 

Dit kan het begin zijn van een fantastische samenwerking. Wij helpen publieke partners graag om de ideeën van betrokken bewoners in te zetten bij planvorming in stedelijke vernieuwing, het buitengebied of nieuw te ontwikkelen woonwijken. Van omgevingsvisie tot pleininrichting ondersteunen we gemeenten, corporaties of gebiedsbeheerders in het vinden van gezamenlijke belangen, verantwoordelijkheden en waar mogelijk met ontwerp en realisatie.

Ik wil mijn medewerkers of vrijwilligers betrekken bij de planvorming.

Onze aanpak kenmerkt zich door betrokken ontwerp via inclusieve processen. Daarmee zijn we expert op het gebied van ruimtelijke verandering. Wij weten hoe we die in gang kunnen zetten en doen dit op zo'n manier dat iedereen eraan mee kan doen. Of het nu gaat om een commercieel bedrijf, een vrijwilligersorganisatie of een kerkelijke gemeente; het proces om samen na te denken over de huisvesting kan worden ingezet om mensen te betrekken bij de organisatie. Daarom raken we graag betrokken vanaf het vroegste stadium van ideevorming. Met onze ervaring weten wij enthousiasme en draagvlak te creëren door ervaringsdeskundigen te betrekken bij ontwerp-, transformatie en renovatieprocessen.

Heeft u een ruimtelijke opgave, ook als die nog niet duidelijk omlijnd is? Dan helpen wij u graag om deze samen scherper te krijgen in een vrijblijvend gesprek of een wandeling door de buurt.

Projecten

Projecten

Contact

Lees meer over onze ervaringen en volg actueel nieuws op onze blog en schrijf je in op onze nieuwsbrief!